Дивіденди для юросіб. Від нарахування до обліку

Дивіденди — це частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства (п. 4 П(С)БО 15 «Дохід»). Іншими словами, базою для нарахування та виплати дивідендів є чистий бухгалтерський прибуток, що залишається після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, відображений у рядку 2350 форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».

Стаття відкрита для передплатників